электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

DZĪVES PAKĀPIENI

ORGANIZATORS: Garīgās attīstības cents RADUGA 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Tālr. +371 28266145, 28224475 

Lai Palīdzētu vecākiem, audzinātājiem, metodistiem, skolotājiem, ārstiem, un savu dzīvju Autoriem!
Ieteikumi, kuri palīdzēs vecākiem izaudzināt gudrus un talantīgus bērnus, sievietēm un vīriešiem pārvarēt dzīves grūtības, ieskatīties savā nākotnē un to izkoriģēt.
2010. gada 25. septembrī no 11.00 līdz 15.00
Lekcija: „Četras audzināšanas šķautnes” Ja jūsu bērnam ir 12 gadi, tad audzināt viņu jau ir par vēlu. Toties pirmos 12 gadus garlaikoties nenākas. Šo gadu laikā pedagoģiskā sistēma ir jānomaina veselas četras reizes. Viena pieeja jaundzimušajam, cita zīdainītim, trešā – bērnam pirmsskolas vecumā un no septiņu gadu vecuma bērnus jāaudzina sadarbojoties ar skolu. Tādēļ viss tas labais, ko mēs viņos gribētu ieaudzināt ir jāpaspēj pa šiem ātri plūstošajiem 12 gadiem. Bet vai mēs patiesi pazīstam savus bērnus? Viņi ir tik ļoti atšķirīgi. Vai puikām un meitenēm der vienāda pieeja? „Kārdinājumu pārvarēšana un personības iegūšana” Vecums no 12 līdz 40 gadiem. Dzīves vidus ir pats romantiskākais un vienlaicīgi pats satraucošākais un juceklīgākais laiks cilvēka dzīvē. Bērnībā mūs vada (vecāki, kolektīvs un sabiedrība kopumā). Briedumā cilvēks saskaņā ar iegūtajām īpašībām pats rīkojas ar savu likteni, taču dzīves vidū cilvēks līdzinās kuģim bez stūres un burām. Kā atrast sevi? Kā nepalaist garām iespēju, kura var būt vienīgā? Par to tiks detalizēti runāts šajā lekcijā.

2010. gada 26. septembrī no 11.00 līdz 15.00
Lekcija: „Tiesības uz zināšanām” Vecums vairāk par 40 gadiem. Cilvēks vai nu atrod sevi vai neatrod. Tas, kurš palicis par vispārējās iekārtas vergu (visu veidu propagandas upuris) faktiski var atpūsties, jo viņa liktenis ir mazbērni un pensijas gadi pavadīti mazdārziņā. Taču tie, kuri ir atraduši savu personību, turpina ceļu uz augšu. Un kļūdaini ir uzskatīt, ka šis ceļš ir kā atpūta. Protams, ir pazudušas jaunības šaubas, taču ir nākusi apziņa par risināmo problēmu apjomiem. Tādēļ atpūtas vietā šādus cilvēkus sagaida ļoti saspringts darbs līdz pašām pēdējām mūža dienām.

Lekcija: „Vecuma invalīdi- kas viņi ir?” Brīnišķīgā bērnība, brīnišķīgā jaunība, brīnišķīgais zinātnisko vai sporta sasniegumu laiks.... Mirkli apstājies- tu esi skaists! Taču tikko cilvēks mēģina apturēt savu evolūciju, viņš kļūst par vecuma invalīdu. Detalizēti par visu veidu vecuma invalīdiem, sākot ar 5. vecumu(12-17) līdz pat pēdējam, atstājot bez izskatīšanas tikai 12. vecumu (85-100).

PASNIEDZĒJS Kvaša Grigorijs -krievijas Dabaszinātņu akadēmijas biedrs korespondents, Rakstnieku un publicistu starptautiskās asociācijas biedrs, biedrības „Gr. Kvasha - centr SG” (Latvija) valdes priekšsēdētājs.
Vairāk nekā 20 grāmatu autors, tai skaitā grāmatu par Teorētiskās vēstures tēmu. Žurnāla „Наука и Религия” darbinieks, regulāri publicē savus darbus tādos žurnālos kā „Крестьянка”, „Материнство”, „Коммерсант-власть”, „Московская правда”, „Настоящее время” un citos. G. Kvašas darbi par ģimenes un laulību psiholoģiju, vecuma evolūciju un personības tipoloģiju ir padarījuši viņu pazīstamu visā pasaulē. Tāpat viņš piedalās Krievijas psiholoģiskās palīdzības TV programmās.
G.Kvašas zinātnisko interešu sfēra ir: psiholoģija, vēsture, literatūra, laika struktūras izpēte un Cilvēka un Laika savstarpējā saikne.
Visas viņa savāktās informācijas (atklājumu, teorētisko struktūru, secinājumu) apkopojums ir ieguvis nosaukumu ”Grigorija Kvašas Strukturālais horoskops”. Par lielākajiem Strukturālā horoskopa sistēmas atklājumiem var uzskatīt Vektoriālo gredzenu, Cilvēka vecumus, 20 imperiālos ciklus, Iks dienu, 12-dienu ritmu u.c.

NODARBĪBU VIETA Rīga, Elizabetes iela 45/47 (ieeja no Jeruzalemes ielas), semināru zāle
DALĪBAS MAKSA divu nodarbību abonenta cena – 20 Ls , vienas nodarbības cena – 15 Ls, nestrādājošiem pensionāriem par vienu lekciju – 4 Ls.
 
 
 
ОРГАНИЗАТОР: Общество духовного развития Радуга 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. +371 28266145, 28224475 

Ступени жизни
В помощь родителям, воспитателям, методистам, учителям, врачам и Авторам собственной жизни!
Рекомендации, которые помогут родителям воспитать умного и талантливого ребенка, мужчинам и женщинам преодолеть жизненные трудности, заглянуть и подкорректировать свое будущее.
25 сентября 2010 г. с 14.00 – 18.00
Лекция: « Четыре грани воспитания». Если Вашему ребенку исполнилось 12 лет, то воспитывать его уже поздно. Зато, первые 12 лет скучать не приходится. Четырежды за столь короткий срок сменяется педагогическая система. Один подход для новорожденных, другой подход для младенца, третий для дошкольника. После 7 мы воспитываем детей совместно со школой. Все хорошее, что хотелось бы в них вложить, мы должны успеть за эти быстротечные 12 лет. А знаем ли мы наших деток? ведь они все такие разные. Одинаковый ли подход к мальчикам и девочкам?

Лекция: « Преодоление соблазнов и обретение личности».
Возраст от 12 до 40 лет. Середина жизни - самое романтическое и одновременно самое тревожное и путанное время в жизни человека. В детстве нами руководят (родители, коллектив, общество в целом). В зрелости человек сам управляет своей судьбой в соответствии с обретенными им качествами. А вот в середине жизни человек подобен кораблю без руля и ветрил. Как найти себя? Не упустить своего шанса, может быть единственного? Об этом пойдет самый подробный разговор.
26 сентября 2010 г. с 14.00 – 18.00

Лекция: « Право на мудрость» 
Возраст - старше 40 лет. Человек обретает себя или не обретает. Тот, кто остался рабом общих установок (жертва пропаганды всех видов) фактически может отдыхать, его удел пенсия, огород, внуки. Те, кто обрели свою личность, продолжают свой путь вверх. И заблуждаются те, кто считают, что этот путь подобен отдыху. Да, отошли сомнения юности, но пришло осознание грандиозности решаемых проблем. Так что отдыха не будет, будет очень напряженная работа до самого последнего дня.

Лекция: « Возрастные инвалиды, - кто они?»
Прекрасное детство, прекрасная юность, прекрасная пора спортивных или научных триумфов... Остановись мгновение - ты прекрасно! Но как только человек пытается остановить свою эволюцию, он становится возрастным инвалидом. Подробно о всех возрастных инвалидах, начиная с пятого возраста (12-17) И далее со всеми остановками, разве что 12 возраст (85-100) оставим без рассмотрения.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Кваша Григорий Семенович - член корреспондент РАЕН (Российской Академии Естественных Наук), член МАПП (Международной Ассоциации Писателей и Публицистов), председатель правления общества «Gr. Kvasha - centr SG» (Латвия).
Автор более 23 книг, в том числе книг по Теоретической истории. Сотрудник журнала « Наука и Религия». Публикации в журналах: «Крестьянка», «Материнство», «Коммерсант-власть», «Московская правда», «Настоящее время» и др. Его работы по психологии семьи и брака, возрастной эволюции, типологии личности принесли ему мировую известность.
Участник TV- программ психологической помощи в России.
Сфера научных интересов: психология, история, литература, исследование структуры времени, взаимосвязь: Человек и Время.
Совокупность всей наработанной им информации - открытия, теоретические построения, выводы, получила название - «Структурный гороскоп Григория Кваши» 
Крупнейшими открытиями системы Структурного гороскопа можно считать Векторное кольцо, Возрасты человека, 20 имперских циклов, день Икс, 12-дневный ритм...

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Рига, ул.Элизабетес 45/47 (вход с ул. Иерузалемес), зал для семинаров

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 25, 26 сентября 2010 г. с 14.00 – 18.00

СТОИМОСТЬ одной лекции 15 Ls, абонемента – 20 Ls (2 занятия по 4 часа,1 лекция неработающим пенсионерам - 4 Ls
 
 
Organizes "Spirituality Development Center RADUGA-2005", www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone: +371 2 8266145  

Steps of Life
To assist parents, educators, methodologists, doctors and the authors of their own lives!
These suggestions will help the parents bring up their children smart and gifted; women and men overcome the hardships of life, look into their future and correct it. 

September 25, 2010, 11.00 - 15.00
Lecture: „Four facets of upbringing” If your child is 12, it is too late to try to rear him or her. While during the first 12 years you do not know what boredom means. During those years the pedagogical system needs to be changed four times altogether. One for newborns, another for babies, third for toddlers, and from the age of 7 the upbringing has to be done in cooperation with the school. Therefore all the good things we want to teach them have to be squeezed into those 12 fast flowing years. Still, do we really know our children? They are all so different. Does the same system work for both girls and boys?
„Overcoming the temptations and acquisition of individuality” 12 to 40 years old. Middle of life is the most romantic and at the same time most alarming and chaotic time within the life of a human being. During childhood we are being lead and directed (by parents, communities and society in general). When mature, an individual is taking his destiny in his own hands according to his knowledge, but in the middle of his life a person resembles a ship without a helm and sail. How to find oneself? How not to miss an opportunity which may be unique? These topics will be covered during the lecture. 
 
September 26, 2010, 11.00 - 15.00
Lecture: „Rights to knowledge” 40 years and over. An individual whether does or does not find himself. He who has become a slave of the common regime (victim of all kinds of propaganda) may have a rest, for his destiny is his grandchildren and years of retirement spent in his allotment garden. Nevertheless those who have found their individualities shall continue the path upwards. It is a mistake to view this path as repose. Of course, the doubts of youth have vanished; yet the apprehension of the size of the problems to be solved has arrived. Therefore instead of repose those people will face a very intense work until the very end of their days.

Lecture: „Handicapped by age – who are they?” Wonderful childhood, wonderful youth, wonderful times of scientific and sports achievements. Stop the time! Alas, at the very moment a person tries to stop his evolution, he becomes handicapped by age. In details about all kinds of handicapped by age beginning with the fifth age (12-17) until the last, excluding only 12th age (85-100).

VENUE: Riga, Elizabetes str. 45/47, (entrance from Jeruzalemes str.), seminar room.
 COST: Pass for 2 lectures – 20 Ls;
one lecture: 15 Ls, one lecture for seniors - 4 Ls
LECTURERS: Kvasha Grigoriy


Joomla