электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

Медитация - ключ к душевному спокойствию

ORGANIZATORS: Garīgās attīstības cents RADUGA 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Tālr. +371 28266145, 28224475 

MEDITĀCIJA - ATSLĒGA UZ DVĒSELES MIERU
Praktiskas budisma meditāciju shamatha un vipassana nodarbības un norādījumi.

Mums bieži liekas, ka meditācija ir kaut kas neparasts un grūti sasniedzams, kaut gan patiesībā tas ir pilnīgi dabisks process. Tā ir uzmanības kvalitāte, kas mums nepieciešama katrā darbībā, ko veicam ikdienā. Tas ir vienkāršs likums, taču mēs pastāvīgi izvairāmies no sava dabiskā stāvokļa- mūsu patiesās būtības. Dienas laikā mēs sastopamies ar tūkstošiem sīkumu, kas novērš mūsu dabisko uzmanību un liedz iespēju būt šeit un tagad jeb patreizējā mirklī.
Vairumam cilvēku, kas tikai mācās meditēt, ir ļoti grūti nomierināt prātu līdz tādai pakāpei, lai varētu izpausties sākotnējās zināšanas. Prātā nepārtraukti uzrodas domas, viena pēc otras kā viļņi okeānā, un tādēļ tas atrodas nepārtrauktā kustībā. Dzīvojot pasaules steigā, mēs varam izmantot dažas austrumu gudrības kā vienkāršu un praktisku ceļu, lai iegūtu reālu prāta mieru un padarītu savu dzīvi laimīgāku un apzinātāku. Budisma tradīcijā pastāv vairākas tehnikas, kas nomierina prātu un atver zināšanas. Meditācijas (pirmkārt shamatha un vipassana) pamattehnikas ļauj ar sevis vērošanas palīdzību attīrīt prātu no satraucošām domām un emocijām, kā arī ieraudzīt visu „kāds tas ir īstenībā”. Tādā veidā ar shamatha palīdzību, meditējot uz kādu objektu, elpošanu , objektu prātā vai uz tukšumu, var pakāpeniski sasniegt prāta mieru un iemācīties uzturēt to mierīgā un nekustīgā stāvoklī vienmēr. Vipassana ir jau nākamais solis un palīdz izprast prāta dabu un to, no kurienes rodas domas. Tā ir neparasta redzējuma prakse, kura ļauj aptvert, ka viss rodas no lielā tukšuma un, ka patiesā prāta daba nav radīta, tā ir nebeidzama un brīva no koncepcijām. Kad prāts atslābinās savā dabiskajā stāvoklī, viss, kas parasti ir licies blīvs un ciets, tiek uztverts kā sapnis un ne vairāk. Tas ir varenais miers, kas ir brīvs no prāta interpretācijām. Bez tā visa shamatha un vipassana prakses palīdz atbrīvoties no laicīgajiem kompleksiem un hroniskām fiziskā plāna problēmām, dod dvēseles mieru, ļauj kļūt pārliecinātam par sevi un dod iespēju izprast sevi un apkārtējo pasauli visā tās pilnībā skaistumā un harmonijā.

PASNIEDZĒJS Lama Sonam Dordže (Lama Oļegs) ir pirmais krievu praktiķis, kas izgājis pilnu teorētiskās un praktiskās Budisma apmācības kursu Nepālā, Indijā un Tibetā. Lama Sonam Dordže Nepālas svētvietās ir izgājis divus tradicionālos meditācijas retrītus, kas kopā ilga vairāk par septiņiem gadiem un, pateicoties šai askēzei ieguva savu skolotāju cieņu un atzinību- tie deva viņam svētību izplatīt Dharmu Krievijā un Ukrainā.
Mācoties klasiskās disciplīnas Čokja Njima Rimpočes Budisma institūtā viņš saņēma neskaitāmus personiskus norādījumus no tādiem ievērojamiem un pazīstamiem Meistariem kā Urgjens Tulku Rinpoče, Čokja Nima Rinpoče, Čoklings Rinpoče, Čogje Tročens Rinpoče, Beru Khence Rinpoče, Sakja Trizins Rinpoče, Viņa Svētība 17. karmapa, Trangu Rinpoče, Tenga Rinpoče, Čartals Rinpoče, Čultrims Gjaco Rinpoče un Džigme Rinpoče.

Lama Sonams Dordže uzcēla pirmo stupu Ukrainā, viņš ir sarakstījis un iztulkojis vairāk nekā desmit klasiskos un mūsdienu budisma literāros darbus tādus kā „Darmadhatu dārgumu krātuve”, „Dzogčena noslēpumi”, „ Svēto vientuļnieku atklāsmes”, „Buda, smadzenes, laimes neirofizioloģija” un citas. Viņa grāmata „Nāvei par spīti” ir iztulkota vācu valodā.

TIKŠANĀS LAIKS 2010. gada, 10 septembrī pilkst.18.00 ,11 septembrī plkst. 10.00 un 18.00 un 12 septembrī plkst. 10.00 un 18.00

NODARBĪBU VIETA Bruņinieku iela 6, Rīga, viesnīca "City Hotel", konferenšu zāle
DALĪBAS MAKSA 5 semināru abonenta cena – 30 Ls; par vienu semināru – 7 Ls; nestrādājošiem pensionāriem par vienu semināru – 3 Ls.

ОРГАНИЗАТОР: Общество духовного развития Радуга 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. +371 28266145, 28224475 

Медитация - ключ к душевному спокойствию
Практические занятия и наставления по буддийской медитации шаматха и випашьяна
Часто медитация представляется нам чем-то необычным, труднодостижимым, хотя на самом деле это абсолютно естественный процесс; это качество внимательности, присутствующее во всем, что мы делаем. Это простой закон, но мы постоянно уклоняемся от нашего естественного состояния, нашего естественного бытия. В течение дня все что угодно уводит нас от нашей природной внимательности, от возможности быть здесь и сейчас - в настоящем моменте.  

Большинству людей, когда они только учатся медитировать, трудно так успокоить свой ум, чтобы могла проявиться изначальная мудрость. Непрерывно возникают мысли, одна за другой, как волны в океане, и ум постоянно находится в движении. Живя в мирской суете, мы можем использовать некоторые основы восточной мудрости как простой практический путь обрести реальный покой ума и сделать свою жизнь более счастливой и осмысленной. В буддийской традиции существует несколько техник, успокаивающих ум и открывающих мудрость. Основополагающие техники медитации (прежде всего шаматха и випашьяна) позволяют посредством самонаблюдения очистить ум от беспокоящих мыслей и эмоций, и увидеть все "таким, каким оно является на самом деле". Так, с помощью шаматхи, медитируя на на объект, дыхание, мыслеобраз или на пустоту, можно достичь постепенного успокоения ума и научиться поддерживать ум в спокойном и неподвижном состоянии. Випашьяна же является следующим шагом и помогает постичь природу ума и истоки мыслей. Это практика необычного виденья, в которой Вы осознаете, что все возникает из великой пустоты, и что истинная природа ума нерождаема, непрекращаема и свободна от концепций. Когда ум расслабляется в своем естественном состоянии, все, что обычно казалось плотным и твердым, воспринимается как сон, не более того. Это великое спокойствие, свободное от умопостроений. Помимо этого практики шаматхи и випашьяны помогают избавиться от временных комплексов и хронических проблем на физическом плане, улучшить душевное спокойствие, обрести уверенность в себе, дают возможность более полно открыть себя и окружающий мир во всей его красоте и гармонии.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Лама Сонам Дордже (Лама Олег) первый русский практикующий, прошедший полный курс теоретического и практического обучения Буддизму в Непале, Индии и Тибете. Лама Сонам Дордже осуществил в святых местах Непала два традиционных медитативных ритрита общей продолжительностью более семи лет, за что заслужил признание и уважение своих учителей, которые благословили его распространять Дхарму в России и на Украине.
Обучаясь классическим дисциплинам в буддийском институте Чокьи Ньима Ринпоче он получил многочисленные персональные наставления и посвящения от таких выдающихся и известных Мастеров как Ургьен Тулку Ринпоче, Чокьи Ньима Ринпоче, Чоклинг Ринпоче, Чогье Тричен Ринпоче, Беру Кхенце Ринпоче, Сакья Тризин Ринпоче, Его Святейшество 17-й Кармапа, Трангу Ринпоче, Тенга Ринпоче, Чатрал Ринпоче, Цултрим Гьяцо Ринпоче и Джигме Ринпоче.
Лама Сонам Дордже построил первую ступу на Украине, а также написал и перевёл больше десяти классических и современных буддийских произведений, таких как "Сокровищница Дхармадхату", "Тайны Дзогчена", "Откровения блаженных отшельников", "Ваджрный Туз", "Будда, мозг, нейрофизиология счастья" и другие, а его книга "Смерти вопреки" была переведена на немецкий язык.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ул. Бруниниеку, 6, Рига, гостиница ”City hotel”. конференц зал
СТОИМОСТЬ – 1 лекция - 7 Ls, неработающим пенсионерам – 3 Ls, абонемент на 5 занятий - 30 Ls.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 сентября в 18.00 ,11 сентября в 10.00 и в 18.00 и 12 сентября в 10.00 и в 18.00 

Organizes "Spirituality Development Center RADUGA-2005" , www.raduga2005.lv
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
PHONE: +371 2 8266145  

MEDITATION – THE KEY TO THE PEACE OF SOUL
Practical lessons and guidelines of Buddhist meditations shamatha and vipassana 
We often assume that the state of meditation is something very extraordinary and hard to attain, whereas in fact it is a very natural process. It is a quality of attention, which is required in every action we perform in our everyday lives. It is a simple law; still we constantly avoid our natural state – our true essence. During the day we are faced with thousands of things which lead off our natural attention and forbid us to be here and now, in this very moment.

Majority of the people who have started to learn to meditate, have difficulties to calm their minds to the level where the initial knowledge may express itself. Thoughts constantly occur in our minds one after another like waves in the ocean and thus the mind is in constant motion. Living in the world of haste we can use some of the Eastern wisdom as a simple and practical way to reach a true peace of mind and make our lives more happy and aware. In the tradition of Buddhism there are several techniques which calm the mind and open up the knowledge. Basic techniques of meditation (first of all shamatha and vipassana) by use of the self observance allow clearing the mind from alarming thoughts and emotions; as well as to see „everything as it is”. Thus with the help of shamatha by meditating on an object, one’s breathing, an object in one’s mind or on emptiness, it is possible to gradually attain the peace of mind and learn to keep it in the calm and motionless state always. Vipassana is the next step and it helps to understand the nature of the mind and that where the thoughts come from. It is a practice of unusual seeing, which allows us to comprehend that everything is created by the big vast and that the true nature of mind is not created, for it is infinite and free from concepts. When the mind is relaxed into its natural state, everything which normally seemed dense and hard, is apprehended as nothing more than a dream. It is the mighty calm, which is free from the interpretations of the mind. Along with all this the practices of shamatha and vipassana help us to disengage from the worldly complexes and chronical physical problems, offer the peace of soul, allow to become confident in ourselves and provide an opportunity to understand ourselves and the world around us in all its fullness of beauty and harmony.

 September 10, 2010- from 18.00 till 21.00
 September 11, 2010- from 10.00 till 13.00 and from 18.00 till 21.00
 September 19, 2010- from 10.00 till 13.00 18.00 till 21.00

VENUE: Riga, Bruninieku str. 6, “City Hotel” (Conference room)
COST: Pass for 5 lectures – 30 Ls;
one lecture: 7 Ls, one lecture for seniors -3 Ls
LECTURERS: Lama Sonam Dorje (Lama Oleg) is the first Russian practitioner who has attended the full theoretical and practical training course of Buddhism in Nepal, India and Tibet. While learning the classic disciplines at the Buddhism Institute of Chokyi Nyima Rinpoche he received countless personal advices from such outstanding and famous Masters as Tulku Urgjen Rinpoche, Chokyi Nyima Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chogye Trichen Rinpoche, Beru Khyentse Rinpoche, Sakya Trizin Rinpoche, His Holiness the 17th Karmapa, Trangu Rinpoche, Tenga Rinpoche, Chartal Rinpoche, Chultrim Gyatso Rinpoche and Jigme Rinpoche.

Lama Sonam Dorje has attended two traditional mediation retreats in the sacred places of Nepal, which altogether constituted more than seven years and due to this ascetism is respected and recognised by his teachers – they have given him the blessing to spread the Dharma in Russia and Ukraine. Lama Sonam Dorje erected his first stupa in Ukraine, he has written and translated more then ten classic and contemporary literary works of Buddhism like „Darmadhatu treasury”, „Secrets of Dzogchen”, „Revelations of the Holy Hermits”, „Buddha, brain, neurophysiology of happiness” and others. His book „In spit of death” has been translated into German. 

During his ten year long training in Himalaya, Lama has been though various spiritual experiences and this realised knowledge and his unique experience he shares at his seminars of Buddhist meditation.
Joomla