электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

 

28.07.2012 с 14.30 до 17.00 под г.Рига в *Ратниеках*, на Gara Vasara 2012 Festival

 

Sergij

Prof. Sergijs Ivanovs-Galvinsh     Dr.Tenzin Sangmo Yoga Master of Venerable

Drupon Kunsang Rinpoche

TAO Federation,                                          International Association of Complementary Medicine,

IHHRC,

Latvijas Profesionālā Jogas Federācija,                European Academy of Tibetan Medicine and Yoga

Подготовка тела и ума в практиках самосовершенствования. Техника безопасности.

http://garavasara.com/events/2012-07-28-kermena-un-prata-sagatavosana-pasattist

Экспресс тест состояния организма за 5 минут без единого прибора.

Анализ по позвоночному столбу, диагностика по пульсу и …… Рекомендации по пути исцеления методами Йога терапии.

Лекция и практическое занятие. Диагностика и консультирование во время занятия для желающих. Демонстрация приёмов и методов.

Занятие выстраивается на основе задаваемых вопросов и рекомендаций по проблемам диагностируемых в режиме живого потока.

*Психология, медицина и йога терапия, как единый целительный комплекс.

*Техника безопасности при занятиях самосовершенствованием в современных условиях.

*Методы лечения последствий безграмотных занятий йогой, цигуном и …

*Этапы духовного роста. Анализ исследований практиков ряда школ наших дней.

*Пути и методы очищения сознания, наиболее распространённые ловушки и ошибки.

*У всех ли есть чакры и меридианы? Мифы и реальности самосовершенствования.

*Выбор учителей. Понятие – традиция и длительные клинические исследования.

*Обертонное мантрическое пение в целительных практиках.

*Подготовка тела и позвоночного столба к техникам кундалини йоги и другим энергетическим практикам.

Лекцию и комплексный приём проведёт известный целитель, мастер йоги, специалист по групповой психотерапии Сергий Иванов-Галвиньш (TAO Federation, IHHRC / Центр Исследований Здоровья Человека).

Пульсовую диагностику сделает ученица личного врача Далай Ламы, доктор Тензин Сангмо (International Association of Complimentary Medicine, Academy of Tibetan Medicine and Yoga) – тибетский врач, уникальный и единственный в Латвии диагност по пульсу.

Тибетский лама, мастер йоги, преподобный Друпон Кунсанг Ринпоче (духовный наставник Drikung Kagyu Dorje в Швейцарии), осуществит целительную практику Чод.

Рассказ о возможности обучения в аккредитованном учебном заведении, о сертификации специалистов, получении документов с признанием на государственном уровне в 34 странах мира по профессиям: Йога специалист, Йога мастер и Йога терапевт, Фитотерапевт, СПА мастер.

www.TAO.lv www.IHHRC.org www.eatmy.eu www.academy.eatmy.eu

www.eait.net www.hiac.eu www.drikung.ch www.healingpro.org

Индивидуальные консультации. Для желающих пройти пульсовую диагностику и получить рекомендации по питанию приватно, предварительная запись. Стоимость 10Ls. Индивидуальная диагностика и коррекция по методу целительной Йога терапии, ТАО массаж за пожертвования в зависимости от сложности проблемы и желания исцелиться.

+371 28343978 +371 29272737, +371 27704227, +371 29228506

28.07.2012 14.30 - 17.00 Gara Vasara 2012 Festival

Ķermeņa un prāta sagatavošana pilnveidošanās praksei. Drošības tehnika.

http://garavasara.com/events/2012-07-28-kermena-un-prata-sagatavosana-pasattist

Organisma vispārējā stāvokļa ekspresdiagnostika 5 minūtēs bez nevienas iekārtas. Mugurkaula analīze, diagnostika pēc pulsa un... Rekomendācijas izdziedināšanās metodēs Jogas terapijas ceļā. Lekcija un praktiskā nodarbība. Diagnostika un konsultācija nodarbības laikā tiem, kuri vēlas. Paņēmienu un metožu demonstrācija. Nodarbības veidojas, pamatojoties uz uzdotiem jautājumiem un rekomendācijām saistītām ar diagnosticējošām problēmām dzīvās plūsmas režīmā.

*Psiholoģija, medicīna un joga kā vienots dziedinošs komplekss.

*Drošības tehnika pilnveidošanās nodarbību laikā mūsdienu apstākļos.

*Ārstēšanās metodes jogas, cigun un citu nemākulīgu nodarbību seku ārstēšanai.

*Garīgās izaugsmes posmi. Dažu mūsdienu praktiķu pētijumu analīze.

*Apziņas attīrīšanas ceļi un metodes, visizplatītākās kļūdas un lamatas.

*Vai visiem ir čakras un meridiāni? Pilnveidošanas mīti un realitāte.

*Skolotāju izvēle. Jēdziens – tradīcija un ilgstoši klīniskie pētijumi.

*Virstoša mantriskā dziedāšana dziedinošā praksē.

*Ķermeņa un mugurkaula sagatavošana spēcīgai​​ Kundalini jogas tehnikai un citām enerģijas praksēm.

Lekciju un komplekso pieņemšanu vadīs labi pazīstamais dziednieks, sertificēts Jogas meistars, grupas psihoterapijas speciālists – Sergijs Ivanovs-Galviņš (TAO federācija, IHHRC / Cilvēka veselības pētīšanas centrs).

Diagnostiku pēc pulsa veiks Dalai Lamas personīga ārsta studente, ārste Tenzin Sangmo (International Association of Complimentary Medicine, Academy of Tibetan Medicine and Yoga) – tibetas ārste, unikāla un vienīgā Latvijā diagnostiķe pēc pulsa.

Tibetas lama, jogas meistars, cienījamais Drupon Kunsang Rinpoče (garīgais skolotājs Drikung Kagyu Dorje Šveicē), īstenos dziedināšanas praksi Čod.

Tiks stāstīts par mācībām akreditētā izglītības iestādē, par speciālistu sertifikāciju, par tādu dokumentu iegūšanu, kas atzīti 34 pasaules valstīs sekojošās profesiju kategorijās: Jogas speciālists, Jogas meistars un Jogas terapeits, fitoterapeits, SPA meistars.
www.TAO.lv www.IHHRC.org www.eatmy.eu www.academy.eatmy.eu

www.eait.net www.hiac.eu www.healingpro.org

Individuālas konsultācijas. Interesentiem, kas vēlas privāti iziet diagnostiku pēc pulsa un saņemt rekomendācijas par uzturu, iepriekšējs pieraksts. Maksa 10 Ls. Individuāla diagnostika un korekcija pēc dziedinošās Jogas terapijas metodes, TAO masāža par ziedojumiem atkarībā no problēmas un vēlmes izdziedināties.

+371 28343978 +371 27704227, +371 29228506 http://www.tao.lv/index.php/photogalery

28.07.2012 14.30 - 17.00 Gara Vasara 2012 Festival

Preparation of body and mind for the practice of self-improvement. Safety instruction.

http://garavasara.com/events/2012-07-28-kermena-un-prata-sagatavosana-pasattist

General express-test of the condition of the body in 5 minutes without a single instrument.

Analysis of the spine, pulse diagnostics and… Recommendations in healing methods through Yoga therapy. Lecture and practical lesson/workshop. Diagnosis and consultation during the workshop. Demonstration of techniques and methods. The lesson is based on questions and recommendations related to diagnosed problems.

*Psychology, medicine and yoga as a single healing treatment.

* Safety instructions during self-improvement classes nowadays.

* Healing methods for the cure of unskilful performance of yoga, qigong and other practices.

* Stages of spiritual growth. Analysis of few contemporary practitioners’ researches.

* Ways and methods of purification of consciousness, most common traps and mistakes.

* Does everybody have chakras and meridians? Myths and reality of self-improvement.

* Choice of teachers. Meaning of tradition and long clinical researches.

* Overtone mantra chanting in healing practices.

* Preparation of body and spine for powerful techniques of Kundalini yoga and other energy practices.

The lecture and integrated reception is given by famous healer, certified Yoga master, expert in group psychotherapy – Sergij Ivanov-Galvinsh, (TAO Federation, Association of Complementary Medicine).

Pulse diagnostics is performed by a student of a personal doctor of Dalai Lama, doctor Tenzin Sangmo (International Association of Complementary Medicine, Academy of Tibetan Medicine and Yoga) – a Tibetan doctor, unique and only pulse diagnostician in Latvia.

Tibetan lama, Yoga master, venerable Drupon Kunsang Rinpoche (spiritual teacher in the tradition of Drikung Kagyu Dorje in Switzerland) will carry out the healing practice of Chod.

Presentation of education in accredited institution and certification of professionals recognized in 34 countries in the following professions: Yoga specialist, Yoga master and Yoga therapist, phytotherapist, SPA master.

www.TAO.lv www.IHHRC.org www.eatmy.eu www.academy.eatmy.eu

www.eait.net www.hiac.eu www.healingpro.org

Individual consultations. Preliminary registration for those who wish to have a private pulse diagnostics and receive recommendations on nutrition. Fee 10 Ls. Individual diagnostics and correction through the healing method of Yoga therapy, TAO massage for donations depending on the problem and wish to be cured.

+371 28343978, +371 27704227, +371 29228506 http://www.tao.lv/index.php/photogalery

sertif-109img_09264 (1 of 1)sertif-02sertif-04sertif-218img_2380img_2431sertif-152sertif-34img_2340

sertif-155sertif-150sertif-103sertif-03037_india_arambolsertif-166

Joomla