электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

Материалы

ЙОГА-ТЕРАПИЯ Или как жить долго и счастливо, 1, 2, 3 апреля 2011 года

ЙОГА-ТЕРАПИЯ ОТЗЫВЫ / ГАЛЕРЕЯ /
Или как жить долго и счастливо.

По большому счёту, практику йоги как таковую можно назвать именно терапией. Человек предпринимает определённые действия до тех пор, пока не выздоровеет окончательно. До тех пор, пока он не станет по-настоящему самим собой, тем, кем был изначально: совершенно свободным и счастливым существом, равным самому Миру. Пока не обретет единственно возможное настоящее ощущение счастья – счастья, идущего из глубины незамутненного ясного сознания, вышедшего за пределы любых иллюзий, страданий и ограничений. Полноценная практика должна вести к этому состоянию. И одним из главных оценочных критериев её эффективности будет правильно считать новое, более высокое, качество здоровья и уровня жизни.

Программа семинара:
1. Что такое настоящее здоровье и настоящее счастье, откуда оно берется и что с ним делать.
2. Подробное объяснение причин и механизмов возникновения проблем в жизни и со здоровьем, заболеваний на уровне тела, энергии и сознания.
3. Общая стратегия и принципы йога-терапии.
4. Уникальные по своей простоте и эффективности методы коррекции тела, энергии и сознания.
5. Как обычно, много позитива и прикладной, полезной и уникальной информации.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Вячеслав Смирнов занимается йогой более 15 лет, стаж преподавания йоги более 10 лет. Сертифицированный Международной федерацией йоги (IYF) инструктор, чемпион мира по йога-спорту 2004 года. Автор большого количества публикаций по йога-терапии, теории и практики йоги. Специалист йоги, ци гун, дзогчен и родственных практик. Автор уникальных оздоровительных и тренировочных программ, вобравших в себя лучшие достижения традиционных школ йоги, современной психофизиологии и медицины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Рига, ул. Лачплеша 125 (вход со двора)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1, 2, 3 апреля 18.00-20.30 и  2, 3 апреля  10.00-12.30

СТОИМОСТЬ абонемента на 5 занятий – 30 Ls, одного занятия – 7 Ls, для неработающих пенсионеров – 3 Ls.

ОРГАНИЗАТОР Общество духовного развития Радуга 2005, www.raduga2005.lv

E-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. +371 28266145, 28224475

 

JOGAS TERAPIJAS
jebkā dzīvot ilgi un laimīgi.

Lielos vilcienos jogas praksi kā tādu var saukt tieši par terapiju. Cilvēks veic konkrētas darbības tikmēr, kamēr izveseļojās pilnībā. Kamēr pa īstam kļūst par sevi pašu, par to kas ir bijis sākotnēji- pilnīgi brīva un laimīga radība. Kamēr iegūst vienīgo iespējamo patieso laimi - to, kura nāk no skaidras apziņas dzīlēm, kura ir aiz ierobežojumu, ilūziju un ciešanu robežām. Pilnvērtīgai praksei ir jātuvina šādam stāvoklim. Un viens no galvenajiem prakses efektivitātes kritērijiem ir tas, cik pareizi cilvēks uztver jauno, daudz augstāko, veselības un dzīves līmeni.

Semināra programma:
1. Kas ir īsta veselība un patiesa laime, no kurienes tā rodas un kas ar to darāms.
2. Detalizēts to iemeslu un mehānismu izskaidrojums, kas rada dzīves un veselības problēmas, kā arī saslimšanas ķermeņa, enerģētiskajā un apziņas līmenī.
3. Kopējā jogas terapijas stratēģija un principi.
4. Savā vienkāršībā un efektivitātē unikālas ķermeņa, enerģijas un apziņas korekcijas metodes.
5. Kā parasti daudz pozitīvisma un praktiskas, noderīgas un unikālas informācijas.

PASNIEDZĒJS Vjačeslavs Smirnovs nodarbojas ar jogu vairāk kā 15 gadus, jogas pasniedzēja stāžs ir vairāk kā 10 gadi. Viņš ir Starptautiskās jogas federācijas (IYF) sertificēts instruktors, 2004.gada pasaules čempions jogas-sportā. Daudzu lielam skaitam publikāciju jogas-terapijā, jogas teorijā un praksē autors. Jogas, ciguna, dzogčena un citu radniecīgu prakšu speciālists, unikālu programmu, kas ietver sevī tradicionālo jogas skolu, mūsdienu psihofizioloģijas un medicīnas labākos sasniegumus, autors.
Pašlaik dzīvo Ukrainā. Vada seminārus dažādās valstīs.

01.04.11 Pt 18:00-20:30
02.04.11 St 10:00-12:30
02.04.11 St 18:00-20:30
03.04.11 Sv 10:00-12:30 
03.04.11 Sv 18:00-20:30

NODARBĪBU VIETA Lāčplēša iela 125, 4. stāvs (ieeja no pagalma)
DALĪBAS MAKSA 30 Ls par 5 nodarbībām; par vienu nodarbību – 7 Ls; nestrādājošiem pensionāriem – 3 Ls.
ORGANIZATORS Garīgās attīstības cents RADUGA 2005, www.raduga2005.lv
E-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Tālr. +371 28266145, 28224475

 

YOGA THERAPY
Or how to live a long and happy life.

Yoga as such can certainly be called a therapy. Therapy implies that one performs specific activity until is fully recovered; until truly becomes him/herself or what they were originally- entirely free and blissful beings; until acquires the only possible happiness, the one that comes from the depths of pure consciousness that is beyond any illusions, sufferings, and limitations. Wholesome practise has to lead to this kind of state. And one of the main criteria for the efficiency of practice is how accurately one perceives his/her new a higher state of health and life.

Seminar Program:

1.What truly is health and what is true happiness, where does it come from and what we shall do with it.
2.Detailed explanation of causes and mechanisms that induce problems in life, health disorders as well as illnesses on the level of the body, energy and consciousness.
3.Overall strategy and principles of yoga therapy.
4.Methods that help to correct body, energies and consciousness and are unique in their simplicity.

And as always a lot of positivism and unique, useful and practical information.

LECTURER Vyatsheslav Smirnov studies yoga more than 15 years, the experience of teaching of yoga more than 10 years. He is certificated by the International federation of yoga (IYF) as the instructor and he is the world champion in yoga-sports of 2004. He is the author of numerous publications about yoga-therapy and the theory and yoga practice. He is the expert of yoga, qigong, dzogchen and related practices. The author of the unique improving and training programs which have incorporated the best achievements of traditional schools of yoga, modern psychophysiology and medicine.

Now lives in Ukraine. For about 10 years he leads seminars in different countries.
01.04 Fr 18.00-20.30 
02.04 Sa         10.00-12.30 18.00-20.30 
03.04 Su 10.00-12.30 18.00-20.30

VENUE Riga, 125 Lāčplēša Street (entrance from the courtyard)

PRICE for 5 lectures – 30Ls; one lecture – 7Ls, one lecture for retirees: 3Ls

Organizes "Spirituality Development Center RADUGA-2005", www.raduga2005.lv

E-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Phone +371 2 8266145

 

Joomla